Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

Adatvédelmi nyilatkozatok
A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a Lalita Korlátolt Felelősségű Társaság és Kozák Mihály egyéni vállalkozó.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.108.hu, www.kozakmihaly.com, www.mihalykozak.com, www.108publishing.com, aruhaz.108.hu, ww.vegavarazs.hu honlapon keresztül nyújtott tanácsadási, értékesítési szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

1 A Szolgáltatás nyújtói:
Név: Lalita Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1137 Budapest, Szent István krt 6. 3/12
Cégjegyzékszám: 01-09-935031
Statisztikai számjel: 24194752-4771-113-13
Adószám: 12452332-2-41
Email cím: [email protected]
Telefonszám: +36 30 464-7760
 
illetve
 
Név: Kozák Mihály egyéni vállalkozó
Levelezési cím: 8699 Somogyvámos, Tompa Mihály u. 35.
Adószám: 8395121598
Emailcím: [email protected]
Telefonszám: 36302318722
 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61148/2013
 
2 A Szolgáltatás leírása
 
A Szolgáltató által nyújtott life és business coaching és marketing tanácsadás, webáruház szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg, illetve termékeket értékesít a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „vásárló”).
 
 
3 A szerződés tárgya
 
Jelen szerződés alapján a vásárló megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online marketinggel kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első napján közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a Lalita Korlátolt Felelősségű Társaság és Kozák Mihály egyéni vállalkozó, akik a megbízást kifejezetten elfogadja.
 
Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a Lalita Kft. és Kozák Mihály egyéni vállalkozó egyetemlegesen felelős.
 
4 A szerződés létrejötte
 
Jelen szerződés a Szolgáltató és a vásárló – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a vásárló által a www.108.hu, www.kozakmihaly.com, www.mihalykozak.com, www.108publishing.com, aruhaz.108.hu weboldalakon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.
 
A vásárló jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
 
A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.
 
Jelen Szerződés elfogadásával a vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.
 
5 Jelentkezés visszaigazolása
 
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.
 
6 A részvételi díj mértéke
 
A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a honlapon feltüntett összegekre jogosult..
 
7 A megbízási díj teljesítése
 
A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.
 
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Braintree nevű fizetési rendszert a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S. Luxembourg B 118 349) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Braintree általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.braintreepayments.com/legal weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.
 
 
8 Számlázás
 
A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus vagy papír alapú számlát köteles kiállítani, amelyet a tanulói fiókon keresztül juttat el a vásárlóhoz.
  
9 A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog
 
A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Az ingyenes próbaidőszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a vásárló bankkártyájára visszafizeti.
 
A fogyasztónak minősülő vásárló az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.
 
10 Rendes felmondás
 
A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.
 
11 Rendkívüli felmondás
 
A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.
 
 
12 Kártérítési felelősség kizárása
 
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.
 
13 Szerzői jogok
 
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.108.hu, www.kozakmihaly.com, www.mihalykozak.com, www.108publishing.com, aruhaz.108.hu weboldalakon, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a vásárló felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A vásárló a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.
 
14 Teljességi záradék
 
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.
 
15 A szerződés hatálya
 
A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.
 
16 Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések
 
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
 
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.
 
17 Panaszkezelés
 
A vásárló Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: [email protected]
 
A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:
 
 
Továbbá:
 
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:
Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 
Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:
Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.
 
20 A Szolgáltató által igénybevett tárhelyszolgáltató adatai:
 
Lál Kft
8699 Somogyvámos, Fő u. 38.
 
A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja.
 

Másokat is érdekelhet? Oszd meg velük!

További receptek